Działalność pocztowa

Obecnie monopol na niektóre usługi pocztowe posiada Poczta Polska S.A. Jednak działalność pocztową mogą wykonywać także przedsiębiorcy, którzy spełnią określone warunki. Istnieje możliwość prowadzenia działalności pocztowej na zasadzie wolności, na podstawie zezwolenia, jako działalności regulowanej lub w warunkach monopolu. Czym formy te się różnią i jakie trzeba spełnić warunki, by móc prowadzić wspomnianą działalność? O tym poniżej.


gazetki promocyjne
Zezwolenie
Ustawa prawo pocztowe wymaga zezwolenia dla wykonywania działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania w obrocie krajowym i zagranicznym: przesyłek dla ociemniałych oraz przesyłek z korespondencją do 2000g - z wyłączeniem krajowych przesyłek z korespondencją oraz zagranicznych przesyłek o masie nie przekraczającej 50g, a także przesyłek przyjmowanych, przemieszczanych i doręczanych w inny niż określony sposób dla powszechnych usług pocztowych. Zezwolenia takiego nie musi uzyskiwać operator publiczny w zakresie świadczenia powszechnych usług pocztowych. Operator publiczny, to operator zobowiązany do świadczenia usług powszechnie dostępnych, czyli Poczta Polska S.A. Zezwolenie wydaje Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w formie decyzji administracyjnej po stwierdzenie, że adresat decyzji spełnia wymogi określone w omawianej ustawie. Dotyczą one m.in.: tajemnicy pocztowej, postępowania reklamacyjnego, niekaralności, złożenia odpowiednich dokumentów. Zezwolenie wydawane jest na czas nieoznaczony, jednak należy pamiętać, że w pewnych sytuacjach organ ten ma obowiązek cofnąć zezwolenie.

Działalność regulowana
Natomiast działalność pocztowa regulowana to działalność, która nie wymaga zezwolenia a tylko wpisu do rejestru operatorów pocztowych na podstawie wniosku. Przedsiębiorca musi spełnić określone wymagania prawem przewidziane a także złożyć oświadczenie o zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku. Spełnienie tych warunków nie jest sprawdzane przed dokonaniem wpisu, ale w toku wykonywania działalności. Działalnością tą jest przyjmowanie, przemieszczanie, doręczanie przesyłek innych niż
przesyłki dla ociemniałych i innych niż przesyłki z korespondencją do 2000g, a także prowadzenie punktów wymiany umożliwiających przyjęcie i wymianę korespondencji między podmiotami korzystającymi z tych punktów a także realizowanie przekazów pocztowych.

Działalność wolna od reglamentacji
Prowadzenie działalności pocztowej na zasadzie wolności to tylko możliwość przyjmowania, przemieszczania i doręczania druków bezadresowych, a także działalność wykonywana przez agenta lub agenta pocztowego na podstawie umowy agencyjnej, zawartej z operatorem zgodnie z Kodeksem cywilnym.

Monopol
Jak już wspomniałam na niektóre usługi monopol posiada Poczta Polska. Jest to np. emisja znaczków, kartek pocztowych. Oprócz tego ma ona wyłączność świadczenia usług zastrzeżonych.

Otrzymanie innych wiadomości na nakreślany tu temat jest dla Ciebie sprawą nie cierpiącą zwłoki? Jeżeli tak, to bez obaw kliknij ten odnośnik oraz tam zdobądź wiarygodne info.

Są to usługi, które dotyczą przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek, których waga nie przekracza 50g.
19-05-19 07:02