Regulamin pracy

Prawo pracy to gałąź prawa, który odnosi się do stosunków pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem oraz obejmuje przepisy odnoszące się do organizacji pracodawców i pracowników, układów zbiorowych, a także partycypacji pracowniczej i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy.
Strona stawia sobie za cel upowszechnianie informacji dla wszystkich osób, które profesjonalnie zajmują się zagadnieniami będącymi zakresem takiego działu prawa, jakim jest prawo pracy.

biuro
Głównym przepisem prawnym regulującym wszystkie prawa i obowiązki stron stosunku pracy jest Kodeks pracy. Kodeks pracy definiuje prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Pracodawca to jednostka organizacyjna, nawet bez osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia ona pracowników. Regulacje dotyczące praw i obowiązków pracowników i pracodawców występują jednak nie tylko w kodeksie, ale także w innych aktach prawnych, które zwykle posiadają albo odesłanie wprost do właściwych przepisów kodeksu pracy, albo mówią, że regulacje kodeksu mają zastosowanie do spraw uregulowanych innymi przepisami.

Pozostałe artykuły

Odwołanie od decyzji w prawie podatkowym

obliczenia podatkowe
Podobnie jak w ogólnym postępowaniu administracyjnym, od decyzji organu podatkowego również przysługuje środek odwoławczy, regulowany przepisami Ordynacji Podatkowej. Obie instytucje różnią się pod kilkoma względami, przy czym odwołanie w postępowaniu podatkowym charakteryzuje dalej idący formalizm.


Zgodnie z kodeksem pracy umowę o pracę zawiera się na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonania wyznaczonej pracy. Zaprzestanie zaś umowy o pracę jest na skutek obopólnej zgody stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem przedziału czasowego wypowiedzenia (wypowiedzenie umowy o pracę), przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia), z upływem czasu, na który była zawarta, z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

praca
Zgodnie z art. 104 Kodeksu pracy organizację i porządek pracy oraz powiązane z tym prawa i obowiązki ustala regulamin pracy. Regulamin pracy konkretnie ustala prawa i obowiązki pracowników. Regulamin pracy wdrażany jest w życie po upływie 2 tygodni od dnia upublicznienia go pracownikom, w sposób wyznaczony u danego pracodawcy, a powinnością pracodawcy jest zaznajomienie z nim pracownika (Jesteś zainteresowany ciekawą pracą? Zobacz oferty - praca miejska górka) przed 1 dniem pracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę musi być złożone na piśmie. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy pracodawca powinien dać pracownikowi świadectwo pracy. Jest to zgodne z art. 97.§1 Kodeksu pracy, który stanowi, że w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca obowiązany jest niezwłocznie dać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od wcześniejszego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. Świadectwo pracy przekazywane jest w formie papierowej.
Twórca: B.S.
21-08-17 07:38