Efektywne metody oceniania pracowników

Dobrze dobrany personel firmy lub instytucji to zespół osób, posiadających kwalifikacje oraz doświadczenie, aby obejmować stanowiska, które zostały im powierzone. Dodatkowo pracownicy dążą do rozwoju, samodzielnej nauki oraz rozszerzania wiedzy. Umieją ze sobą współdziałać dla dobra organizacji, są elastyczni i kreatywni. Żeby sprawdzić, czy pracownik dobrze radzi sobie na powierzonym stanowisku, pracodawcy dokonują oceny pracowników.

Dokładnie przeprowadzona ocena pracownika (więcej info) przekazuje przełożonemu informacji, nie tylko na temat podwładnego, ale i całej instytucji. Oceniając pracownika, pracodawca lub przełożony bierze pod uwagę ogół jego zachowań podczas wykonywania obowiązków oraz to, w jaki sposób układają się jego relacje ze współpracownikami – na ogół brana jest pod uwagę jego kultura osobista i zdolności interpersonalne. Celem dokonywanej oceny jest motywowanie oraz pomoc pracownikom w prawidłowym funkcjonowaniu w organizacji. Dzięki analizie wyników i informacji zwrotnej, pracownik może zmienić niewłaściwe zachowanie.

Niekiedy wyniki ujawniają niewłaściwy dobór osób na stanowiska albo wskazują na brak zaangażowania pracownika, co może być przyczyną zwolnienia. Formy oceny pracowników to: ranking, ocena parami, ocena opisowa lub - polecane - samoocena. Można wyróżnić dwa rodzaje oceny: ocenę bieżącą i okresową. Ocena bieżąca jest oceną nieformalną. Pracodawca może dokonywać jej codziennie podczas obserwacji sposobu wykonywania powierzonych pracownikowi zadań. Natomiast ocena okresowa jest sformalizowana i przeprowadza się ją zwykle corocznie producent (zobacz sprawdź przykłady) dwa razy w roku. Ocena okresowa to główne narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi. Do jej przeprowadzenia służą procedury i ustalone wcześniej narzędzia. Procedury oceniania są jawne, czytelne i zrozumiałe dla pracowników.

rachunki
Aby ocena pracowników mogła spełniać wymagania efektywności i skuteczności, ocenianie powinno opierać się na wcześniej ustalonych zasadach. W związku z tym w wielu firmach i instytucjach wprowadzono system oceny pracowników (więcej...). Jest to zbiór przyjętych przez organizację norm i zasad wzajemnie ze sobą powiązanych. System oceny pracowników tworzą poniższe elementy oceniania: cele, zasady, kryteria, podmioty, techniki, częstotliwość i procedury. Jednym z celów wdrożenia systemu oceniania przez instytucję jest podniesienie poziomu pracy pracowników, a w razie potrzeby ich dokształcenie.
1 2