Zobacz zawody przyszłości

Rynek pracy podlega ciągłym przekształceniom wypływającym m.in. z przemian demograficznych które zachodzą w społeczeństwie, z prężnego rozkwitu nowych technologii oraz umiędzynarodowienia działalności ekonomicznej.
Czynniki te formują zawody przyszłości – zawody, jakich przedstawiciele będą wypatrywani oraz cenieni na rynku pracy. Dostosowanie edukacyjnej ścieżki do wymagań rynku w dużej mierze zwiększa szanse na znalezienie przez absolwenta pracy w wyuczonym fachu. Chlebodawcy sygnalizują zapotrzebowanie zwłaszcza na wysoce wykwalifikowanych fachowców. Pierwszym krokiem, aby osiągnąć taki status jest wybór właściwego kierunku studiów, który pozwoli uzyskać fach z przyszłością. Sektory, w których notuje się duże zapotrzebowanie na pracowników, to między innymi: sektor informatyczna, zwłaszcza programowanie, sektor ekonomiczny, branża e-marketingu. Szczególnie w specjalności IT do czynienia mamy z tzw. rynkiem kandydata, co oznacza, że popyt na pracowników przewyższa ich podaż. Pozostałe zawody z tzw. przyszłością to między innymi coach jak też pedagog starszych ludzi. Poza umysłowymi pracownikami określonych branż, brak też wykwalifikowanych fizycznych pracowników: hydraulików czy spawaczy. Podług raportów ilustrujących sytuację na polskim rynku pracy, są oni jednymi z najbardziej poszukiwanych fachowców.


obowiązki


Już dzisiaj pracodawcy zgłaszają zapotrzebowanie na fachowców od spraw finansowych, co wypływa między innymi z coraz bardziej zawężonych specjalizacji w tej branży.


1 2