Podział gruntu

Podział nieruchomości jest jedną z elementarnych usług, proponowanych przez podmioty, których podstawowym obszarem działalności jest geodezja. Proces ten jest także jednym z najbardziej istotnych elementów zarządzania nieruchomościami. Jednym z celów tworzenie projektów podziału nieruchomości jest skuteczne wykorzystanie potencjału danej nieruchomości, zachowując jednocześnie zgodność prowadzonych działań z wymogami prawa budowlanego oraz Ustawy regulującej zagospodarowanie przestrzenne.

Podział nieruchomości ma na celu wydzielenie minimum dwóch nowych działek z gruntu objętego podziałem. Jest to istotny etap procesu inwestycyjnego, który pozwala dostosować teren do planowanej inwestycji.

Interesuje Cię rozważana sprawa? Jeśli szukasz innych wiadomości, które też okażą się pomocne, kliknij tu i przeczytaj więcej w tej treści.

Pozwala również na dysponowanie prawem własności, dotyczącym wyodrębnionej części nieruchomości pierwotnej.

Z prawnego punktu widzenia, proces podziału gruntu, jest umocowany w Ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawie o gospodarce nieruchomościami, Prawie geodezyjnym i kartograficznym oraz rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu wykonywania podziałów nieruchomości. Wszystkie przywołane regulacje prawne ustanawiają zasady, w zakresie których poruszają się podmioty świadczące usługi geodezyjne - ważna strona.

Według Ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość stanowi grunt oraz jego części składowe. Od tej reguły, wyjątek stanowią lokale będące odrębnym przedmiotem własności.

Procedura podziału nieruchomości zawiera w sobie podział danej działki na części, co następuje poprzez ustalenie granic podziału oraz stworzenie odpowiedniej dokumentacji, która jest wymagana przez prawo - zajmuje się tym pracownik geodezyjny.
Proces realizowany jest z uwzględnieniem następujących etapów:

- przygotowanie wstępnego podziału,

- zdiagnozowanie zgodności projektu z wytycznymi lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego,

- stworzenie protokołu z czynności przyjęcia granic,

- utworzenie przez geodetę projektu podziału z oznaczaniem projektowanych granic,

- uzyskanie decyzji o podziale nieruchomości, podejmowanej przez odpowiedni organ administracji,

- okazanie granic stronom biorącym udział w postępowaniu,

- uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego zaakceptowanie dokumentacji podziałowej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.


Wyświetl większą mapę

Proces podziału możne być przeprowadzony w dwóch trybach postępowania.

Ciekawy tekst, nie uważasz? Jeśli zatem chcesz przeczytać podobny serwis, sprawdź koniecznie (https://biuroinwest.pl/oferta/przeglad-5-letni-budynku/) co dla Ciebie mamy, to także może Ci się spodobać.

Pierwszym z nich jest tryb administracyjny, dedykowany dla gruntów budowlanych i wymagający decyzji organu administracji, drugim, tryb podziału nieruchomości leśnych i rolnych, który nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, a podstawą jest dokumentacja podziałowa.
1 2