Nie zapłaciłeś podatku na czas? Skorzystaj z kalkulatora odsetek od zaległości podatkowych

Podatkowa zaległość pojawia się wówczas gdy należny podatek nie był opłacony w wyznaczonym terminie, a także niezapłacona została przedpłata czy też rata podatku.


Gdy termin uiszczenia podatku nie zostanie dotrzymany, trzeba liczyć się z zaistnieniem zaległości podatkowej.
podatek


Takową zaległość warto zapłacić wraz z procentami. W niektórych sytuacjach na podatnika mogą też zostać nałożone dodatkowe grzywny. odsetki za spóźnienie wpłacane są bez wezwania organu podatkowego. Jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty podatkowej zaległości wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tą zalicza się proporcjonalnie na poczet sumy podatkowej zaległości oraz sumy odsetek za zwłokę w stosunku, w którym w dniu wpłaty pozostaje suma zaległości podatkowej do sumy odsetek za zwłokę.


wizerunek - firma


Kwota odsetek wyliczana jest po wpisaniu do kalkulatora odsetek od podatkowych zaległości sumy zaległości i liczby dób. Kalkulator odsetek podatkowych pomaga ustalić ich wielkość w wypadku wystąpienia zaległości podatkowej. Podatkową zaległością będzie podatek (w tym także przedpłata, rata), kto nie był uregulowany w terminie. Wielkość odsetek będzie naliczona na podwalinie wpisanej sumy podatkowej zaległości, przy równoczesnym podaniu daty, od której mają być naliczane odsetki (wymagany termin płatności oraz daty, w której uregulowana zostanie owa zaległość).


1 2