Rozdział 8 - Użytkowanie instalacji ciepłej wody użytkowej

paragraf
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74 poz. 836)

uaktualnione o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

W Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74 poz. 836) wprowadzono zmiany, które w niniejszym tekście rozporządzenia zostały oznaczone kursywą.

ROZDZIAŁ 8 – Użytkowanie instalacji ciepłej wody użytkowej
§28. Zasada prawidłowego działania instalacji ciepłej wody w budynku.
§29. Zasady prawidłowego użytkowania instalacji ciepłej wody użytkowej.
§30. Instalacja i legalizacja wodomierzy do rozliczeń zużycia ciepłej wody w lokalach.

Wróć do: Przewodnik po rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
_______________________________________________________________________________

Rozdział 8
Użytkowanie instalacji ciepłej wody użytkowej


§ 28.
Instalacja ciepłej wody użytkowej powinna, w okresie jej użytkowania, zapewniać możliwość dostarczania wody, o temperaturze określonej odrębnymi przepisami, do punktów czerpalnych, zgodnie z warunkami jej użytkowania założonymi w projekcie.

§ 29.
W okresie użytkowania instalacji ciepłej wody użytkowej należy zapewniać:
1) drożność instalacji i urządzeń, zgodnie z założeniami projektu tej instalacji,
2) utrzymywanie wymaganej temperatury wody ciepłej dostarczanej do lokali, określonej odrębnymi przepisami,
3) realizację planu napraw i wymian oraz robót konserwacyjnych,
4) nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzór nad wykonawstwem usług związanych z realizacją zaleceń wynikających z okresowych kontroli w lokalach,
5) realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy kontroli i nadzoru,
6) w razie uzasadnionej potrzeby – kontrolę stanu technicznego tej instalacji.


§ 30.
1. W przypadku gdy instalacja ciepłej wody użytkowej została wyposażona w wodomierze służące do rozliczeń zużycia tej wody w lokalach, właściciel tych urządzeń powinien zapewniać okresową ich legalizację.

2. Okresy ważności cechy legalizacyjnej określają odrębne przepisy.
_______________________________________________________________________________

Wróć do: Przewodnik po rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

ROZDZIAŁ 9 – Użytkowanie instalacji wodociągowej
§31. Zasada prawidłowego działania instalacji wodociągowej w budynku.
§32. Zasady prawidłowego użytkowania, napraw i kontroli instalacji wodociągowej.
§33. Instalacja i legalizacja wodomierzy do rozliczeń zużycia wody w lokalach.

Przewodnik po rozporządzeniu został opracowany na podstawie publikacji Kancelarii Sejmu z dnia 31 października 2007r. ROZDZIAŁ 9 – Użytkowanie instalacji wodociągowej Przewodnik po rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych Przewodnik po rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
Zaczerpnięte z: www.projektoskop.pl
Twórca: Agnieszka Bykowska
18-07-12 10:43