Protokół przekazania mieszkania

długopis
Według prawa lokal przechodzi na własność nabywcy z chwilą podpisania umowy. Sama czynność przekazania mieszkania oznacza fizyczne oddanie nieruchomości w ręce nabywcy, poprzez oddanie do użytku, czyli przekazanie kluczy.

Artykuł 348 kodeksu cywilnego mówi, że wydanie dokumentów i środków umożliwiających dysponowanie rzeczą jest jednoznaczne z jej wydaniem.
W przypadku przekazania lokalu mieszkalnego, zwłaszcza z rynku wtórnego, warto sporządzić protokół przekazania mieszkania, czyli protokół zdawczo – odbiorczy.

Protokół jest dokumentem sporządzanym przez obie strony umowy jednocześnie. Sprzedawca i Nabywca wspólnie stwierdzają stan: nieruchomości, liczników, rozliczeń i zatwierdzają go własnoręcznymi podpisami.

Identyczny dokument można sporządzić dla umowy najmu mieszkania i dołączyć do w formie załącznika do umowy.

W przypadku kupna - sprzedaży lokalu mieszkalnego może on wyglądać następująco:


Poznań, dnia 12 października 2008 r.

PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY

Protokół dotyczy przekazania lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy Pl. Wolności 12/3 w Poznaniu.

Przekazujący:
Imię i nazwisko/nazwa firmy:......................................
Adres zameldowania:......................................
PESEL/Nsprawdź te propozycjefirmyREGON firmy:......................................
Seria i nr dowodu osobistego:......................................
Adres korespondencyjny (wypełnić jeśli adres różni się od adresu zameldowania bądź siedziby firmy):......................................
telefon kontaktowy:......................................

Odbierający:
Imię i nazwisko/nazwa firmy:......................................
Adres zameldowania:......................................
PESEL/NIP i REGON firmy:......................................
Seria i nr dowodu osobistego:......................................
Adres korespondencyjny (wypełnić jeśli adres różni się od adresu zameldowania bądź siedziby firmy):......................................
telefon kontaktowy:......................................

Stan liczników (w dniu przekazania lokalu mieszkalnego):
Licznik elektryczny nr ......................................wskazanie ….......................Kwh
Licznik gazowy nr …........................................wskazanie ….......................m3
Licznik ciepłej wody nr ….................................wskazanie ….......................kJ
Licznik zimnej wody nr ….................................wskazanie ….......................m3

Wyposażenie lokalu:
...


Przekazujący i Odbierający potwierdzają spisane wskazania liczników na dzień przekazania lokalu mieszkalnego. Odbierający niniejszym kwituje odbiór …..........kompletów kluczy do lokalu mieszkalnego.

W przypadku nadpłaty na koncie roszczeń, proszę o:
- zwrot nadpłaty na rachunek bankowy nr: …................................................................
- naliczenie nadpłaty na poczet należności konta rozliczeń nr:......................................

PRZEKAZUJĄCY
ODBIERAJĄCY
umowy (zobacz zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy)
Zaczerpnięte z: www.projektoskop.pl
Twórca: Agnieszka Bykowska
22-05-24 15:01