Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy

długopis
Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy jest potrzebne do zawiadomienia o rozpoczęciu budowy bądź rozbiórki.

Podstawą prawną dokumentu są przepisy Prawa Budowlanego, a w szczególności: art. 10, 18, 22, 23, 36, 37, 41-46, 57, 60, 75 ustaw z dnia 7 lipca 1994r.

Sprawdź ten link! To bez wątpliwości ta treść (https://www.domanski.com.pl/schody-lodz/), znajdziesz tam dużo użytecznych informacji! Zobaczysz, z pewnością się nie zawiedziesz.

Prawo Budowlane (Dz. U. 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy karne i o odpowiedzialności zawodowej w art. 90-93 i 95, 96 powyższej ustawy.Treść oświadczenia może wyglądać następująco:

Wrocław dnia 12 marca 2010 r.

Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy

W oparciu o art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), ja, niżej podpisany Jan Kowalski zamieszkały przy ul. Mickiewicza 1/2, nr uprawnienia:................................, stwierdzone pismem: .............................................................................................., zawiadamiam o podjęciu obowiązków kierownika budowy/rozbiórki obiektu:

Dane identyfikacyjne inwestycji:
Właściciel inwestycji:......................................
Przeznaczenie inwestycji:......................................
powierzchnia inwestycji:......................................
Miejscowość:......................................
Nr działki:......................................
Arkusz mapy:......................................
Obręb:......................................

Dla niniejszej inwestycji została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę nr .............................. z dnia .............................................. , przez ...........................................................................................

Niniejszym zobowiązuję się zawiadomić ......................................................................... o wszystkich zamierzonych wstrzymaniach (przerwach) oraz ich przyczynach powierzonych mi robót budowlanych.

Oświadczam, że znam aktualne przepisy obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych, a w szczególności art. 10, 18, 22, 23, 36, 37, 41-46, 57, 60, 75 ustaw z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy karne i o odpowiedzialności zawodowej w art. 90-93 i 95, 96 powyższej ustawy.........................................................................
(własnoręczny podpis)


Oświadczenie o podjęciu obowiązków rozbiórki skonstruowane jest identycznie. Wystarczy zastąpić określenie podejmowanej czynności: z budowy na rozbiórkę. Prawo Budowlane
Zaczerpnięte z: www.projektoskop.pl
Twórca: Agnieszka Bykowska
21-12-10 07:01