Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

długopis
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę wydaje się na podstawie art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) (Czytaj: Prawo budowlane: Rozdział 4 - Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych)


Szablon wniosku może wyglądać następująco:

Wrocław, dnia 2 stycznia 2010 r.

Jan Kowalski
ul. Mickiewicza 1 m 2
34 – 567 Wrocław
...........................................
(nr rejestru organu uprawnionego
do wydania pozwolenia budowę
bądź rozbiórkę)

(nazwa i adres organu uprawnionego
do wydania pozwolenia na budowę bądź rozbiórkę)


Wniosek o pozwolenie na budowę

Na podstawie art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) wnioskuję o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla realizacji niniejszej inwestycji:

Dane identyfikacyjne wnioskodawcy:
Imię i nazwisko:..............................................................
Miejscowość:..............................................................
Ulica/Plac:..............................................................
nr domu/nr lokalu:..............................................................

Dane identyfikacyjne inwestycji:
Planowany obiekt bądź inny sposób planowanego użytkowania terenu:
..............................................................


Przeznaczenie inwestycji:..............................................................
Powierzchnia inwestycji:..............................................................
Rodzaje robót budowlanych:..............................................................

Miejscowość:..............................................................
Ulica/Plac:..............................................................
Nr domu/nr lokalu:..............................................................
Nr ewidencyjny działki wg ewidencji gruntów i budynków – obręb ewidencyjny:
Arkusz mapy:..............................................................

................................................................
(podpis wnioskodawcy)

______________
Załączniki:
1).Projekt budowlany, pinie uzgodnienia, pozwolenia i inne niezbędne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi, zaświadczenie wymagane art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane – wszystko w 4 kopiach,
2).Dokument świadczący o prawie do dysponowania nieruchomością w celach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
4).Opinia specjalistyczna, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy Prawo Budowlane: „Do wniosku o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych:
1)których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takich jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne lub
2)których projekty budowlane zawierają nowe, niesprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne, nieznajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach, należy dołączyć specjalistyczną opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra.”
5). uzgodnienie, z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej, projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo budowlane: „w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektonicznobudowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:
a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego.”
Prawo Budowlane Prawo budowlane: Rozdział 4 - Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
Zaczerpnięte z: www.projektoskop.pl
Twórca: Agnieszka Bykowska
18-07-12 10:43