Umowa o roboty budowlane

długopis
Umowa o roboty budowlane to zobowiązanie się przez wykonawcę do realizacji obiektu zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Inwestor jednocześnie zobowiązuje się do przygotowania robót i czynności związanych z realizacją inwestycji, a w szczególności do: dostarczenia projektu, przekazania terenu pod budowę, oddania obiektu i zapłaty wynagrodzenia wykonawcy.

Umowa podpisywana jest dwustronnie, przez Inwestora i Wykonawcę. Mogą to być osoby fizyczne, prawne lub nieprawne.

Bardzo ważne jest ustalenie zakresu robót wziętych pod uwagę w umowie. Może się zdarzyć, że dokumentacja, teren pod budowę, maszyny budowlane bądź inne okoliczności przeszkodzą we właściwym i terminowym wykonaniem robót. Wówczas wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, każdorazowo informować o tym inwestora.
Wykonawca przejmując protokolarnie teren budowy, jest za niego i obiekt odpowiedzialny prawnie aż do chwili oddania obiektu. Odpowiedzialność dotyczy też zdarzeń losowych na placu budowy.

Jeśli wykonawca zatrudnia podwykonawcę, za jego wynagrodzenie odpowiedzialny jest także inwestor.

Umowa pomiędzy wykonawcą a inwestorem o roboty budowlane może wyglądać następująco:

"Umowa o roboty budowlane

Zawarta w dniu....................................................., pomiędzy:

Nazwa firmy:
Adres siedziby:...................................................
REGON:...................................................
KRS:...................................................
NIP:...................................................
Reprezentowana przez:...................................................
zwanym dalej Wykonawcą,

a

Nazwa firmy:...................................................
Adres siedziby:...................................................
REGON:...................................................
KRS:...................................................
NIP:...................................................
Reprezentowana przez:...................................................
zwanym dalej Inwestorem

ustanawia się co następuje:

§ 1

1. Inwestor powierza Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji następujących robót budowlanych polegających na …..................................................................................
2. Załącznik nr …. określa szczegółowy zakres prac, objętych umową, wynika z załącznika do umowy.
3.

Zapewne zainteresuje Cię ta pełna treść (https://centrumstyropianu.pl/82-siatka-elewacyjna) na przedstawiany wątek, zatem nie czekaj - kliknij tutaj i przeczytaj więcej na prezentowany temat.

Załącznik nr ... stanowi dokumentację techniczną na podstawie której przedmiot umowy zostanie wykonany.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać we własnym zakresie następujące prace: …......................................................................................
2. Wykonawca oświadcza, że wykonanie następujących prac zleci podwykonawcy: …......................................................................................
(lub
2. Wykonawca oświadcza, że pozostały zakres robót zleci podwykonawcy.)

§ 3

Inwestor oświadcza, że:
1. Posiada prawo do dysponowania nieruchomością zlokalizowaną ......................................................................................na cele budowlane.
2. Posiada pozwolenie na budowę obiektu budowlanego o którym mowa w pkt 1 § 1 niniejszej umowy.

§ 4

Przekazanie dokumentacji i terenu budowy Wykonawcy nastąpi do dnia.................................

§ 5

Rozpoczęcie robót budowlanych ustala się na dzień ................................................, a termin ich zakończenia na dzień.................................................................

§ 6

Inwestor, w szczególności, zobowiązuje się do:
1. ......................................................................................
2. ......................................................................................
3. ......................................................................................

§ 7

Wykonawca, w szczególności, zobowiązuje się do:
1. …......................................................................................
2. …......................................................................................
3. …......................................................................................

§ 8

Inwestor zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …....................................... zł (słownie: .....................................................................................).

§ 9

1. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w częściach, których podstawą będą przedstawiane Inwestorowi przez Wykonawcę faktury z zestawieniami miesięcznymi wykonanych prac budowlanych, pod warunkiem, że zostaną wykonane zgodnie z ustalonym harmonogramem robót budowlanych.
2. Wypłata części wynagrodzenia będzie następować w terminie …..................... dni od daty doręczenie Inwestorowi faktury od Wykonawcy.

§ 10

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy do wysokości ..................... zł (słownie:............................................................................................................) jako gwarancji bankowej.
2. Inwestor tym samym zobowiązuje się w terminie ………………dni od zgłoszenia żądania przez wykonawcę do udzielenia mu gwarancji wypłaty wynagrodzenia.

§ 11

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości ............................... ....................................................................................
2. Inwestor zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości ............................... ...................................................................................
W sytuacji gdy kara umowna nie pokrywa szkody, stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 12

1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku ..................................................................................
2. Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku ..................................................................................

§ 13

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.


Inwestor
Wykonawca
umowy (zobacz egzekucja komornicza)
Zaczerpnięte z: www.projektoskop.pl
Twórca: Agnieszka Bykowska
20-02-26 07:11