Wniosek o wydanie opinii w sprawie zagospodarowania przestrzennego

długopis
Wydanie opinii o zgodności zabudowy i zagospodarowania terenu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego schody (zobacz poznaj więcej) decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub przepisami odrębnymi jest jednym z warunków złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Dotyczy to przede wszystkim: podziału działki i lokalizacji nowych inwestycji.

Podstawą prawną jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz obowiązujący plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim, w wydziale bschodami (zobacz do sprawdzenia na tej stronie)wnictwa lub w Wydziale Gospodarki Przestrzennej.

Wzór wniosku może wyglądać następująco:
Wrocław 1 stycznia 2010 r.

Jan Kowalski
ul. Mickiewicza 1 m 2
34 – 567 Wrocław

Wydział Gospodarki Przestrzennej
w Mścisławie
Pl. Gospodarczy 15
01-234 Mścisławie


Wniosek o zgodności zabudowy i zagospodarowania terenu z planem zagospodarowania przestrzennego miasta


W oparciu o ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwracam się z prośbą o wydanie opinii w sprawie realizacji niniejszej inwestycji:

Dane identyfikacyjne wnioskodawcy:
Imię i nazwisko:..............................................................
Miejscowość:..............................................................
Ulica/Plac:..............................................................
nr domu/nr lokalu:..............................................................

Dane identyfikacyjne inwestycji:
Planowany obiekt bądź inny sposób planowanego użytkowania terenu:..............................................................Przeznaczenie inwestycji:..............................................................
powierzchnia inwestycji:..............................................................
Miejscowość:..............................................................
Ulica/Plac:..............................................................
Nr domu/nr lokalu:..............................................................
Nr działki:..............................................................
Arkusz mapy:..............................................................
Obręb:..............................................................

Niniejsza inwestycja jest zgodna/nie jest zgodna z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, gdzie dla wyżej opisanego terenu zaplanowano takie przeznaczenie.

...........................................................
(podpis wnioskodawcy)


_______________
Załączniki:
1. (OOŚ) Ocena Oddziaływania na Środowisko dla inwestycji
2. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
3. kopia wniosku inwestora
Zaczerpnięte z: www.projektoskop.pl
Twórca: Agnieszka Bykowska
20-01-02 11:09