Umowa dzierżawy

długopis
Dzierżawa jest typem umowy prawa cywilnego. Podstawą prawną dokumentu są: Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DzU nr 16 poz. 93 z 1964 r. ze zm.); Ustawa z 28 listopada 1998 r. O zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Podpisując umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się od oddania dzierżawcy rzeczy (nieruchomości, ruchomości bądź prawa) do użytku, czerpiąc z tego pożytek, przez czas określony, bądź nieokreślony.

Umowa dzierżawy gruntu
Dla gruntu, który ma być dzierżawiony krócej niż rok dopuszcza się dwie formy umowy: pisemną i ustną. Jeśli dzierżawa spisywana jest na czas dłuższy bądź nieokreślony wymagana jest forma pisemna.
Umowę dzierżawy gruntu należy zgłosić do Urzędu Skarbowego nie później niż do uzyskania pierwszego przychodu. Z przychodami wiąże się podatek, który można wykazać ryczałtem w rocznym zeznaniu podatkowym.

Co powinna zawierać umowa dzierżawy gruntu?
- dane (imię, nazwisko, adres zameldowania, seria i nr dowodu osobistego, w przypadku działalności nr NIP) osoby wydzierżawiającej i dzierżawcy,
- opis lokalizacji, przeznaczenia i wielkość nieruchomości,
- określenie strony umowy zobowiązanej do uiszczania opłat (podatków i innych kosztów) związanych z utrzymaniem gruntu,
- wysokość, termin i sposób płatności czynszu dzierżawnego.Wypowiedzenie umowy może nastąpić po uprzednim powiadomieniu o takim zamiarze dzierżawcy. Zanim dojdzie do wypowiedzenia, wydzierżawiający ma obowiązek udzielić w formie pisemnej dzierżawcy trzymiesięcznego, dodatkowego terminu w celu uregulowania zaległych opłat. Wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym dotyczy zaległości kilkumiesięcznych (w wypadku rocznego czynszu muszą minąć min. trzy pełne miesiące).

Wzór umowy dzierżawy nieruchomości może wyglądać następująco:

UMOWA DZIERŻAWY

Zawarta w dniu: 12 grudni 2009 r. w Warszawie

pomiędzy:
Tadeuszem Ziemianinem, zamieszkałym w Milanówku przy ul. Wielkowiejskiej 15 , legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer): AWR 189450
zwanym dalej "Wydzierżawiającym"

a

Janem Niemajętnym , zamieszkałym w Mokronosie przy ul. Dzierżawców 1, legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer): XYZ 836489
zwanym dalej "Dzierżawcą"

ustala się co następuje:
§1

Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem lokalu mieszkalnego w Bogaczach, przy ul. Mieszkalnej 12/5 o powierzchni 75,00 m2 dla którego Sąd Rejonowy w Bogaczach prowadzi księgę wieczystą nr …...............................oraz, że nieruchomość ta nie jest obciążona.


Lub (jeśli dzierżawa dotyczy gruntu, bądź działek):

§ 1.

Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości położonej w ………….

Zainteresował Cię nasz artykuł? Zatem spodobają Ci się ekstra źródła (https://www.certificator.eu/pl/), które przedstawią Ci więcej newsów na ten temat. Namawiamy zatem do wejścia w poniższy link.

Składającej się z działek nr ……… o powierzchni ………m2 i nr ……… o powierzchni ………m2 dla której Sąd Rejonowy w ………… prowadzi księgę wieczystą nr ………… oraz, że nieruchomość ta nie jest obciążona.

§ 2

Wydzierżawiający oddaje, a Dzierżawca przyjmuje w dzierżawę nieruchomość o której mowa w § 1 niniejszej umowy.

§ 3

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§4

Dzierżawca zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami prawidłowej gospodarki i zobowiązuje się do dokonania na własny koszt wszelkich  napraw i remontów, niezbędnych do prawidłowej eksploatacji przedmiotu dzierżawy oraz bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego oddać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać.

§ 5

Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zwróci Wydzierżawiającemu przedmiot dzierżawy w stanie  niepogorszonym, wynikającym z jego prawidłowej eksploatacji na podstawie postanowień niniejszej  umowy i obowiązujących przepisów prawa.

§ 6

Strony ustalają wysokość czynszu dzierżawy w wysokości 1500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) miesięcznie, który Dzierżawca będzie płacił do dnia 15 każdego miesiąca przekazem pocztowym na adres wydzierżawia wskazany w niniejszej umowie.

§ 7

Dzierżawca zobowiązuje się płacić podatki, opłaty i koszty ubezpieczenia związane z posiadaniem przedmiotowej nieruchomości.

§ 6

Każdej ze stron służy prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 3- miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 7

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Dzierżawca zalega z zapłatą czynszu za 4 pełne okresy płatności lub narusza inne wyżej wymienione postanowienia umowy.

§ 8

Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi Wydzierżawiający.

§ 9

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd …............................ przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w …....................................... zgodnie z Regulaminem tegoż Sądu.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

......................................
(podpis dzierżawcy)
......................................
(podpis wydzierżawiającego)
umowy (zobacz kwota wolna od potrąceń)
Zaczerpnięte z: www.projektoskop.pl
Twórca: Agnieszka Bykowska
21-06-28 13:37