Bezpieczeństwo pożarowe

Rozdział 3 - Remont budynku

paragraf
Rozdział 3 reguluje zasady i metody realizacji robót remontowych w budynku...

Drzwi przeciwpożarowe

alarm pożarowy
Aktualne przepisy prawa budowlanego, a konkretniej: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690), DZIAŁ VI - Bezpieczeństwo pożarowe, zobowiązują projektantów i inwestorów do wydzielenia w budynkach stref pożarowych, za pomocą przegród przeciwpożarowych...