Ustawy

regularne płatności dla ZUSu

składki podatkowe
Przepis stanowi, że ubezpieczenia społeczne powinny być obligatoryjne, dobrowolne, bądź można im nie podlegać. Od każdego pracownika trzeba zapłacić składki na wszystkie cztery warianty ubezpieczeń społecznych. Jest on objęty zatem ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, chorobowym i wypadkowym.

Stosowanie unijnego prawa konkurencji oraz jego relacja do przepisów polskiej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Rzecznik patentowy na spotkaniu
Konsekwencją członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest podleganie przez przedsiębiorców polskich unijnym regulacjom prawnym, w tym przepisom mającym na celu ochronę konkurencji wspólnego rynku. Praktyki antykonkurencyjne oraz koncentracje przedsiębiorców mogą zatem podlegać zarówno przepisom polskiej ustawy antymonopolowej, jaki i przepisom unijnym. Dlatego też należy ustalić wzajemny stosunek tych przepisów, który to jest wyznaczany przez regulację pierwotnego oraz wtórnego prawa unijnego.

Nieuczciwa konkurencja

Grupa biznesmenów
Przedsiębiorca, którego interesy zostały zagrożone bądź naruszone w wyniku działań kwalifikowanych jako czyny nieuczciwej konkurencji, ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń, zarówno o charakterze cywilnoprawnym jak i karnoprawnym, na drodze sądowej.

Podział gruntu

Zmiany na rynku nieruchomości
Podział nieruchomości jest jedną z elementarnych usług, oferowanych przez podmioty, których podstawowym obszarem działalności jest geodezja. Proces ten jest również jednym z najbardziej istotnych elementów gospodarki nieruchomościami. Jednym z celów przygotowywania projektów podziału gruntów jest skuteczne wykorzystanie potencjału danej nieruchomości, zachowując jednocześnie zgodność wykonywanych działań z regulacjami prawa budowlanego oraz Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Deklaracja vat musi okazać się być dobrze wypisana

kobieta trzymająca dokument
Musimy znać postanowienia instytucji Powinniśmy wydawać sobie sprawę z tego, że co chwilę pojawia się wiele kolejnych ustaw oraz rozporządzeń, które mają wpływać na nasze życie i regulować nasze kontakty z instytucjami państwowymi. Należy wiedzieć, że najważniejsze okazują się być te, które odnoszą się do podatku oraz vatów, ponieważ tam powinno się wszystko zgadzać, a nasze finanse zasilą budżet państwa, dzięki któremu ma szansę ono prawidłowo funkcjonować. To wszystko właśnie sprawia, że musimy okazać się być na bieżąco z tymi wszystkimi rozporządzeniami.