Prawo

Zastosowanie ubrań roboczych

spodnie robocze
Wiele czynności potrzebuje odpowiedniej garderoby, za sprawą której realizację działalności będzie bezpieczne. Dobrana odzież robocza, to fundament bezpiecznej pracy, zabezpiecza pracownika przed szkodliwym wpływem zewnętrznych elementów i skaleczeniem ciała.

Fundacje kościelnych osób prawnych

kościół
Na mocy art. 26 Konkordatu, przyznaje się kościelnym osobom prawnym prawo do zakładania fundacji, do których stosuje się przepisy prawa polskiego. Aby móc właściwie zinterpretować ten artykuł, należy odnieść się do normatywnego pojęcia osoby prawnej, fundacji oraz ustanowienia pewnych wyjątków na rzecz kościelnych osób prawnych w ramach ich działalności związanej z fundacją. Jako przykład fundacji założonych przez kościelne osoby prawne można podać: Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Fundacja Nadzieja dla Przyszłości, Fundacja Kościelna im. św. Maksymiliana Kolbe itd.

Nie łam prawa budowlanego

dom
Żyjemy w czasach, kiedy to różnego rodzaju prawa i przepisy mogą regulować całe mnóstwo dziedzin ludzkiego życia. Wielu z nas zwyczajnie już,do tego przywykło choć nie sposób zaprzeczyć temu, że w wielu różnych przypadkach może to być naprawdę bardzo irytujące.

Sędzia- profesja z przyszłością

obraz przedstawiający prawników
Na pewno większość tegorocznych maturzystów ma już za sobą wybór kierunki studiów. Ale nie wszyscy są tak naprawdę do końca pewni, jaką ścieżką pragną iść w przyszłości. Młodzi ludzie wiedzą doskonale, że jest to pierwsza tak ważna decyzja w ich życiu, dlatego są tą kwestią niezwykle zestresowani. Nie powinniśmy w takiej chwili wywierać presji na naszych dzieciach. Powinny one same decydować o naszej przyszłości, nawet jeśli ich wybór jest w naszym mniemaniu błędny.

Odszkodowanie z OC komunikacyjnego a szkoda w mieniu posiadacza pojazdu

wypadek samochodowy
Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych to jeden z najczęściej zawieranych kontraktów ubezpieczeniowych, którego zasadniczym celem jest ochrona osób poszkodowanych wskutek wypadków lub kolizji drogowych. Ochrona ta obejmuje zarówno szkody na osobie, tj. uszkodzenie ciała czy rozstrój zdrowia, jak i szkody w mieniu, czyli np. uszkodzenie innego pojazdu. Nie ma żadnych komplikacji, jeżeli poszkodowany to tzw. osoba trzecia, czyli podmiot znajdujący się poza umownym stosunkiem ubezpieczyciel – posiadacz pojazdu. Wątpliwości pojawiają się natomiast, kiedy szkoda spowodowana jest w mieniu samego posiadacza, który jednocześnie był ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej z ruchu pojazdu, który wywołał szkodę.

Mediacja w postępowaniu cywilnym

Prawo
Coraz częściej wykorzystywane są alternatywne metody rozpoznawania sporów. UNCITRAL (komisja ONZ ds. międzynarodowego prawa handlowego) przyjęła ustawę modelową o międzynarodowej koncyliacji handlowej w 2002r., co oznacza, że owa tematyka jest bardzo istotna na polu prawa międzynarodowego. Jak wygląda mediacja w postępowaniu cywilnym?

Zeznania świadków w postępowaniu cywilnym

sąd
Dowód z zeznań świadków większości z  nas kojarzą się z postępowaniem w sprawach karnych. Jednak także w postępowaniu cywilnym stanowi on bardzo znaczący środek dowodowy. Jest on ściśle określony w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. Jakie reguły przewidział ustawodawca w postępowaniu cywilnym i jak przebiega przeprowadzanie tego dowodu?

Odwołanie od decyzji w prawie podatkowym

obliczenia podatkowe
Podobnie jak w ogólnym postępowaniu administracyjnym, od decyzji organu podatkowego również przysługuje środek odwoławczy, regulowany przepisami Ordynacji Podatkowej. Obie instytucje różnią się pod kilkoma względami, przy czym odwołanie w postępowaniu podatkowym charakteryzuje dalej idący formalizm.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Biznes, mężczyźni
Z dniem 1 lipca 2011r. wejdzie w życie rozdział 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, który normuje utworzenie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), a także jej prowadzenie w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Regulamin pracy

praca
Prawo pracy to dział prawa, który obejmuje regulacje stosunków pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem oraz obejmuje regulacje dotyczące organizacji pracodawców i pracowników, sporów zbiorowych, a także partycypacji pracowniczej i porozumienia w zbiorowych stosunkach pracy.
1 2 3 4 5