A czy ty myślisz o swojej emeryturze?

Zadbaj o rodziców na emeryturze
Świadczenia emerytalne to zabezpieczenie w postaci ekwiwalentu pieniężnego dla starszych osób, które nie są w stanie wykonywać już pracy zarobkowej. Dawniej nazywano ją renta starcza.

Pozostałe artykuły

Odszkodowanie z OC komunikacyjnego a szkoda w mieniu posiadacza pojazdu

wypadek samochodowy
Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych to jeden z najczęściej zawieranych kontraktów ubezpieczeniowych, którego zasadniczym celem jest ochrona osób poszkodowanych wskutek wypadków lub kolizji drogowych. Ochrona ta obejmuje zarówno szkody na osobie, tj. uszkodzenie ciała czy rozstrój zdrowia, jak i szkody w mieniu, czyli np. uszkodzenie innego pojazdu. Nie ma żadnych komplikacji, jeżeli poszkodowany to tzw. osoba trzecia, czyli podmiot znajdujący się poza umownym stosunkiem ubezpieczyciel – posiadacz pojazdu. Wątpliwości pojawiają się natomiast, kiedy szkoda spowodowana jest w mieniu samego posiadacza, który jednocześnie był ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej z ruchu pojazdu, który wywołał szkodę.


System emerytalny w formie, jaka jest obecnie, stworzony został w 1880 roku. Stworzył go kanclerz Otto von Bismarck, aby zdobyć głosy robotników dla swojej partii. Była to zapewniona przez kraj emerytura dla wszystkich ubezpieczonych pracowników, którzy mieli skończone 70-ty rok życia. Emerytury zmieniały się przez ten czas i w tej chwili emerytura w naszym kraju składa się z 3 filarów: I filar – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych obsługiwany przez zus, II filar – Otwarty fundusz emerytalny (w skrócie OFE), III filar – np. Indywidualne konto emerytalne (w skrócie IKE).

Przed korzystaniem z prawa do emerytury, jeśli ktoś straci pracę, przysługują jej tzw. świadczenia przedemerytalne. Świadczenia przedemerytalne uzyskuje się między innymi, wtedy gdy człowiek zostaje zwolniony w wieku co najmniej 56 lat – dla kobiety oraz 61 lat – dla mężczyzny oraz ma okres uprawniający do emerytury, wynoszący minimum20 lat dla kobiet i 25 lat - mężczyźni. Jeśli okres uprawniający do emerytury jest wydłużony, to wiek straty pracy dodatkowo jest obniżony. Strata pracy powinna być spowodowana przyczynami z miejsca pracy. Dodatkowo osoba ubiegająca się o świadczenia przedemerytalne musi spełniać dodatkowo następujące kryteria: przez okres min pół roku pobierała zasiłek dla bezrobotnych, nadal jest zarejestrowana w ewidencji Urzędu Pracy jako osoba bezrobotna, w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia adekwatnego etatu lub innej pracy zarobkowej, złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego. Gdy utracona zostaje renta, pobierana w ciągłości od 5 lat, to także można złożyć wniosek o świadczenia przedemerytalne.

Gdy osoba z jakiegoś powodu odznacza się czasową lub ciągłą niezdolnością do wykonywania pracy zawodowej, to przysługują jej świadczenia pieniężne wypłacane w ramach systemu ubezpieczeń społecznych. Takie świadczenie nosi nazwę renta. Renta może być podzielona na różne rodzaje: renta inwalidzka, renta rodzinna, renta socjalna. Renta rodzinna jest to rodzaj renty, który jest dla członków rodziny osoby nieżyjącej, która miała ubezpieczenie i w chwili odejścia ze świata prawo do emerytury lub świadczeń przedemerytalnych. Oprócz wdowca prawo do brania świadczenia, jakim jest renta rodzinna mają dzieci adoptowane, jak również wnuki.
18-07-12 10:43