Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzew

długopis
Warunki wycinki drzew i krzewów reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Nie wszystkie drzewa i krzewy wymagają zezwolenia na ich wycinkę.

Zezwolenie na wycinkę NIE stosuje się:
- na terenie lasów
- w przypadku drzew owocowych
- na plantacjach krzewów i drzew
- dla drzew, których wiek nie przekracza 5 lat
- dla drzew i krzewów, które usuwa się w ogrodach botanicznych lub zoologicznych,

Decyzję wycinki podejmuje bez zezwolenia pisemnego odpowiedni organ:
- dla drzew i krzewów, które usuwa się na podstawie decyzji właściwego organu z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 metry od stopy wału,
- dla drzew i krzewów, które usuwają widoczność sygnalizacji świetlnej pociągów i utrudniają pracę urządzeń schodami (zobacz pełna treść)ejowych lub powodują tworzenie się zasp śnieżnych,
- dla drzew i krzewów, które stanowią przeszkody lotnicze
- dla drzew i krzewów, które utrudniają właściwe utrzymanie urządzeń melioracyjnych.

Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów jest wymagane dla:
- terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – wydaje wojewódzki konserwator zabytków
- na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody - wydaje dyrektor parku narodowego albo regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Uwaga dla inwestorów ! - administracyjne kary pieniężne...
Burmistrz, wójt bądź prezydent miasta ma prawo wymierzyć karę pieniężną, za następujące wykroczenia:
- zniszczenie terenów zieleni spowodowane nieprawidłowym wykonywaniem robót ziemnych, środków chemicznych, użytkowaniem maszyn budowlanych i innych urządzeń technicznych,
- usuwanie drzew bądź krzewów bez wymaganego zezwolenia
- niewłaściwą pielęgnację terenów zieleni i zadrzewień

Ile kosztuje wycinka drzew?
Cena za wycinkę drzewa liczona jest na podstawie gatunku drzewa i obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm:
Maksymalne stawki opłat liczone w złotówkach:
grubość pnia do 25 cm – max. 309,13 zł
grubość pnia od 26 do 51 cm – max. 469.44 zł
grubość pnia od 51 do 100 cm – max. 732,78 zł
grubość pnia od 101 do 200 cm – max. 1144,97 zł
grubość pnia od 201 do 300 cm – max. 1717,45 zł
grubość pnia od 301 do 500 cm – max. 2404,43 zł
grubość pnia od 501 do 700 cm – max. 3091,40 zł
grubość pnia powyżej 700 cm – max. 4007,39 zł

Inaczej oblicza się stawkę wycinki krzewów – od metra kwadratowego. Aby wyciąć jeden metr kwadratowy powierzchni krzewów trzeba zapłacić nawet 200 zł. Okres opłat za wycinkę przedawnia się po pięciu latach, licząc od końca roku, w którym upłynął termin uiszczenia opłaty.

Kiedy opłata za wycinkę drzew nie jest pobierana?
- w przypadku drzew, które nie wymagają pozwolenia na wycinkę,
- kiedy osoba fizyczna uzyskała pozwolenie na wycinkę na cele nie związane z działalnością gospodarczą,
- jeżeli wycinka wiąże się z pielęgnacją i odnową zadrzewień na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
- kiedy drzewa zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia,
- kiedy drzewa zagrażają bezpieczeństwu drogowemu, prawnicy (polecamy zobacz i porównaj)ejowemu lub żeglugi,
- kiedy drzewa uniemożliwiają lub utrudniają rozbudowę dróg i kolei,
- kiedy drzewa wyrosły po zakwalifikowaniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane,
- kiedy drzewa rosną na terenach komunalnych, parków gminnych, ogródków działkowych i są wycinane w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi tych obszarów,
- kiedy drzewa obumarły lub bardzo chorują i nie mają szansy na wyzdrowienie,
- kiedy drzewo jest topolą o obwodzie pnia przekraczającym 1000 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, pod warunkiem zastąpienia wyciętego drzewa innym gatunkiem w najbliższym sezonie wegetacyjnym,
- jeżeli wycinka służy ochronie roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochroną siedlisk przyrodniczych,
- jeżeli drzewo rośnie w grobli stawów rybnych,
- jeżeli drzewa zagrażają utrzymaniu urządzeń wodnych służących kształtowaniu stosunków wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej.

Jak sformułować wniosek o zezwolenie na wycięcie drzew?
Górkowo, 1 stycznia 2010

Jan Kowalski
ul. Mickiewicza 1 m 2
34 – 567 Wrocław

Wójt Gminy Górkowo
ul. Klonowa 20
01-234 Górkowo


Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzew


W oparciu o art. 83 – 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220 ze zm.), wnioskuję o zezwolenie na wycinkę drzewa/drzew/krzewów z zadrzewień.

Gatunek drzewa:...............................................................
Obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm:...............................................................
Ilość drzew:...............................................................

Opis i przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa
nr działki:...............................................................
tytuł prawny do nieruchomości:...............................................................
odległość od budynku:...............................................................
odległość od drogi:...............................................................

Przyczyny usunięcia drzewa: Np. zbyt bliska odległość od budynku mieszkalnego, co grozi zniszczeniem budynku i stwarza zagrożenie bezpieczeństwa jego mieszkańców.

Przewidywany termin usunięcia drzewa: Np. pierwsza połowa czerwca 2010 r.

.......................................................................
(podpis właściciela, posiadacza nieruchomości)
Zaczerpnięte z: www.projektoskop.pl
Twórca: Agnieszka Bykowska
20-02-05 15:10