Szybciej powstaną obszary ograniczonego użytkowania

Nowelizacja przepisów budowlanych przyspieszy wydawanie uchwał sejmików samorządowych dotyczących powstania obszarów ograniczonego użytkowania dla obiektów, dla których jest wymagane opracowywanie oceny oddziaływania na środowisko.

Nowelizacja przepisów budowlanych, w tym Prawa budowlanego, jaka została uchwalona przez Sejm RP 12.02.2009 roku przyspieszy uchwały sejmików samorządowych dotyczących powstania obszarów ograniczonego użytkowania. Dotyczy to obiektów, które będą projektowane po wejściu w życie nowelizacji Prawa budowlanego, dla których będą opracowywane oceny oddziaływania na środowisko. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) wprowadza się powiązanie oddania obiektu do użytkowania z powstaniem obszaru ograniczonego użytkowania. Jeżeli obowiązek utworzenia takiego obszaru wynika z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, to przed utworzeniem tego obszaru nie rozpoczyna się jego użytkowania. Niestety obowiązek ten nie dotyczy inwestycji, jaką jest droga krajowa, dla której obszar ograniczonego użytkowania określa się na podstawie ocen po inwestycyjnych, które powinny być zrealizowane w ciągu 1 roku od oddania obiektu do użytkowania. Obowiązek utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla określonego zakładu lub innego obiektu stwierdza się w decyzji o rejestracji budowy. Jest to o tyle ważne, że rejestracja budowy odbywa się na podstawie zgody urbanistycznej będącej wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W planach zagospodarowania przestrzennego jest tylko przeznaczenie terenów pod konkretną funkcję i łatwo może powstać obiekt, który w znaczący sposób przyczynia się do zmiany warunków środowiskowych. Obiektami, które będą podlegać temu rygorowi, są głównie rozbudowy lotnisk cywilnych oraz budowy i rozbudowy dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych stanowiących własność samorządu województwa, powiatu lub gminy oraz wszelkie inne obiekty, dla których wymagane jest wykonanie oceny oddziaływania na środowisko. Sytuacja ta może znacząco poprawić szybkość działania sejmików samorządowych, zwłaszcza w zakresie inwestycji samorządowych. Obiekt (Zobacz stronę)
Zaczerpnięte z: FABRYKA CISZY
Twórca: Jacek Danielewski
22-12-03 07:01