Prawo odstąpienia od umowy o timeshare

W skutek tego, iż prawo umów timeshare jest stosunkowo nowe, w szczególny sposób należy zapewnić odpowiedni poziom ochrony konsumentów. Typowym instrumentem prawnym wypracowanym w ustawodawstwie europejskim jest przyznanie konsumentowi uprawnienia do odstąpienia od umowy w określonym terminie, bez konieczności uzasadniania tej decyzji.


teczka z dokumentami
Istota prawa odstąpienia od umowy
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o timeshare stanowiąca implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/122/WE z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów umów timeshare, umów o długoterminowe produkty wakacyjne, umów odsprzedaży oraz wymiany przewiduje możliwość odstąpienia od umowy przez konsumenta, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bądź od dnia doręczenia dokumentu umowy, jeśli dzień ten następuje po dniu jej zawarcia. Na tle ustawy z 2000 r. termin ten uległ wydłużeniu z 10 do 14 dni, w którym konsument może skorzystać z przysługującego mu prawa. W przeciwieństwie do poprzednio obowiązującej ustawy w razie odstąpienia od umowy we wskazanym terminie przez konsumenta, przedsiębiorca nie może pobrać od konsumenta z tego tytułu jakichkolwiek kosztów, nawet tych niezbędnych do zawarcia umowy, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z 2000 r.

Przyznanie konsumentowi prawa do odstąpienia od umowy w określonym terminie, bez konieczności uzasadniania przyczyny wykonania tego uprawnienia, jest instrumentem ochrony konsumentów, który został wypracowany w ustawodawstwie europejskim i przyjęty do porządków prawnych państw wspólnoty. Uzasadnienie tego prawa, w nawiązaniu do timesharingu, przejawia się w możliwości dokładnego zapoznania się konsumenta z prawami i obowiązkami wynikającymi z zawartej umowy w celu zapobieżenia nierozważnemu zaciąganiu znacznych zobowiązań.

Bieg terminu
Konsument ma prawo odstąpienia od umowy timeshare w terminie 14 dni:
- od dnia zawarcia tejże umowy;
- od dnia, w którym konsument otrzymał umowę, jeśli dzień ten przypada po dniu zawarcia umowy.
Ponadto wprowadzono przepisy zgodnie, z którymi w przypadku gdy przedsiębiorca przekazał konsumentowi:
- przed upływem roku od dnia zawarcia umowy lub doręczenia dokumentu umowy, na piśmie lub na innym trwałym nośniku informacji, standardowy formularz odstąpienia od umowy (umowy it) – termin odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od dnia jego otrzymania przez konsumenta;
- przed upływem 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub doręczenia dokumentu umowy, na piśmie lub na innym trwałym nośniku informacji, wszystkie wymagane informacje termin odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od dnia otrzymania tych informacji przez konsumenta.
Przedłużenie terminu do odstąpienia od umowy

Ponadto przepisy regulują dwa przypadki wydłużające 14-dniowy termin odstąpienia od umowy timeshare. Zgodnie z art. 25 ust. 2 przedmiotowej ustawy termin upływa po roku i czternastu dniach kalendarzowych, jeżeli w dniu zawarcia umowy lub doręczenia dokumentu umowy przedsiębiorca nie przekazał konsumentowi formularza odstąpienia od umowy. W drugim przypadku termin odstąpienia od umowy upływa po 3 miesiącach i czternastu dniach kalendarzowych, gdy przedsiębiorca nie przekazał konsumentowi, w dniu zawarcia umowy bądź doręczenia dokumentu umowy, informacji przedkontraktowych.

Wykonywanie prawa odstąpienia od umowy
Odstąpienie od umowy przez konsumenta następuje przez złożenie przedsiębiorcy w formie pisemnej schody (zobacz sprawdź więcej) na innym trwałym nośniku informacji, oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument ma również możliwość złożenia takiego oświadczenia na formularzu, którego wzór został określony w załączniku do ustawy o timeshare, a który przedsiębiorca ma obowiązek dołączyć do umowy. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest aby konsument wysłał oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu. Obecna regulacja ustawowa wprowadza zakaz obciążania konsumenta, który skorzystał z prawa odstąpienia od umowy jakimikolwiek kosztami, gdyż w przypadku skorzystania z tego prawa umowę uważa się za niezawartą, a konsument nie ponosi odpowiedzialności wobec przedsiębiorcy. W odniesieniu do umowy timeshare zakazuje się przedsiębiorcy przyjmowania od konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy jakichkolwiek świadczeń.
20-03-03 12:11